Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được nêu tại Nghị quyết 85/NQ-CP ngày 09/7/2022 của Chính phủ về hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2022.

Cụ thể, nhằm thực hiện đề án ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025, các cơ quan được giao thực hiện các nhiệm vụ sau:- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

  • Khẩn trương tiến hành triển khai hệ thống xác thực định danh điện tử, kết nối và tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia.
  • Đẩy nhanh tiến độ kiểm tra và đánh giá an toàn thông tin hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp Bộ, cấp tỉnh.
  • Chủ trì và phối hợp với Văn phòng Chính phủ xây dựng giải pháp sử dụng tài khoản định danh xác thực điện tử để số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.
  • Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan khẩn trương xây dựng phân mềm dịch vụ cổng liên thông về đăng ký thường – trú đăng ký khai sinh –  cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử – xóa thường trú – trợ cấp mai táng phí; triển khai thí điểm để đánh giá hiệu quả trước khi nhân rộng trên toàn quốc.

 Bộ Tư pháp có nhiệm vụ rà soát, điều chỉnh thông tin và đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

– Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tập trung hoàn thiện hệ thống thông tin, thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu về an sinh xã hội với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *